Cheng's Research Group

National Graduate Scholarship
  • Wenhao Liu and Meijia Zhang received the National Graduate Scholarship![2021-11]

  • Dong Cao and Xiaopei Xu received the National Graduate Scholarship![2020-11]

  • Xingkai Huang received the National Graduate Scholarship![2019-11]

  • Haoxiang Xu and Zhao Zheng received the National Graduate Scholarship![2018-11]

  • Zhang Xing received the National Graduate Scholarship![2017-11]

  • Dengfeng Wu received the National Graduate Scholarship![2014-06-23]

  • Yang Yang received the National Graduate Scholarship[2015-10-28]

  • Wei Zhang, Xiangguo Qiu, Bin Chen and Mang Niu received the National Graduate Scholarship[2014-10-28]

  • Mingjiang Li and Yu Fang received the National Graduate Scholarship![2013-12-1]

  • Mang Niu received the National Graduate Scholarship![2012-12-1]